สมัครสมาชิก SME ที่นี่! ช่วยนาย 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

17/11/2021 by No Comments

รัฐมนตรีว่าการแรงงาน หวั่นหวาดสถานประกอบการ ยังไม่รู้จัก “โครงการผลักดันและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs” หากลงทะเบียนตามที่กำหนดไม่ทัน ข้างใน 20 เดือนพฤศจิกายน 64 จะมิได้รับเงินอุดหนุนจากเมือง 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดทำโครงการผลักดันและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บ “ผลักดันการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 64 – 20 เดือนพฤศจิกายน 64 เดี๋ยวนี้มีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 169,096 ราย หรือร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานผู้รับจ้างชนชาติไทย 2,536,686 คน หรือร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาลงทะเบียนร่วมโครงการเพียงแค่ 4 วันเพียงแค่นั้น หากไม่จัดการตามระยะเวลาที่กำหนดจะมีผลให้นายจ้าง สถานประกอบการ หมดสิทธิที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อผู้รับจ้างชนชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565

“พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรี และพล.อำเภอประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน เอาจริงเอาจังที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติโครงการผลักดันและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อให้นายจ้างสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ทำให้ผู้รับจ้างชนชาติไทยในธุรกิจ SMEs ผิดเลิกจ้างตามข้อตกลงโครงการฯ มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว อีกทั้งนายจ้าง สถานประกอบการ ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูธุรกิจการค้า และสร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง ซึ่งผมหวังดีนายจ้าง สถานประกอบการนิดหน่อยที่ยังไม่รู้จักโครงการฯ เดี๋ยวนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานรีบโทรแจ้งนายจ้างในพื้นที่รับผิดชอบครั้งละราย เพื่อให้รับรู้ข้อมูลและมาลงทะเบียนทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน บอกว่า กรมการจัดหางานรับข้อออกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดี๋ยวนี้มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ติดตามนายจ้าง สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนที่ตั้งบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อโปรโมทข้อมูลโครงการฯ และเร่งรัดให้ลงทะเบียนข้างในตั้งเวลา ซึ่งพบว่าโดยมากที่ยังไม่รู้ข้อมูลโครงการและยังไม่ลงทะเบียนมักเป็นนายจ้างในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงาน 3 – 4 คน

ลงทะเบียน SME ผลักดันการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม และมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมโครงการ ผ่านเว็บ “ผลักดันการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจทานคุณสมบัติ เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จะต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสนับสนุน สปส. 1-10 ในระบบ e-Sevice ก็เลยจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้ ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตัวเอง สามารถนำเอกสารซึ่งมี ใบมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี) และสำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงนามรับประกันสำเนาถูกทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดการให้ หรือหากต้องการถามรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *